De kleine lettertjes

Algemene voorwaarden

Facturen en Betalingen

De facturatie van het coaching/counseling traject geschiedt op basis van factuur. De factuur wordt na elke sessie aan je verstrekt via email. De facturatie is inclusief btw. Prijzen worden op de website exclusief btw vermeld. De betaling van de factuur wordt verwacht binnen 14 dagen na ontvangst.

Annuleringsvoorwaarden

Een afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Binnen 24 uur annuleren van een afspraak, brengt annuleringskosten met zich mee. Er worden dan €80,00  aan annuleringskosten in rekening gebracht voor een reguliere sessie en €40,- wanneer het een intake betreft.

Privacy en kwaliteitsnormen

Mirriam Guljé houdt zich aan de beroepscode van coaches in Nederland zoals deze is vastgesteld door De NFG. Er wordt gewerkt conform de vereisten zoals gesteld bij de bovengenoemde beroepsvereniging. Tevens houdt Mirriam Guljé zich aan de vereisten zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG).

Registratie van persoonsgegevens

Mirriam Guljé registreert persoonsgegevens van haar cliënten die van belang zijn voor een deugdelijke bedrijfsvoering en ten behoeve van de dienstverlening van Mirriam Guljé. De gegevens worden verwerkt en bewaard zoals is bepaald in de AVG. Persoonsgegevens worden opgeslagen en bewaard op een AVG goedgekeurde wijze. Je kan te allen tijde verzoeken om jouw gegevens te laten verwijderen. Dit heeft dan tot consequentie dat je dossier niet meer beschikbaar zal zijn.

Geheimhouding en Vertrouwelijkheid

Mirriam Guljé vindt vertrouwelijkheid en het beroepsgeheim belangrijk. De gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt. Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding, wanneer er sprake is van direct levensgevaar of door verplichtingen bij de wet bepaald. Zorgverzekeraars of werkgevers krijgen geen informatie over de inhoud van gesprekken of de behandeling.

Digitale Dossiervorming

Er wordt van elke cliënt een digitaal dossier aangelegd voor een goed verloop van de dienstverlening. Het gaat hier om persoonsgegevens en gespreksgegevens die vastgelegd worden t,b.v. begeleiding en de diensten die Mirriam Guljé biedt. Een dossier wordt conform de daarvoor geldende wettelijke verplichtingen bewaard (15 jaar) en daarna vernietigd. Je kunt schriftelijk verzoeken om een eigen dossier eerder te vernietigen indien dit wettelijk geen beletsel vormt.

Recht op inzage, communicatie en verbetering van het cliëntdossier

Een digitaal dossier kan altijd worden opgevraagd door de cliënt. Je hebt recht op wijziging van persoonsgegevens als deze niet juist of onvolledig zijn. Je hebt als cliënt van Mirriam Guljé te allen tijde recht op inzage tot je eigen cliëntdossier.

Klachten en Geschillen

Indien je het ergens niet mee eens bent of je hebt ergens een klacht over dan kun je altijd telefonisch contact opnemen. Ook kun je de klacht schriftelijk indienen via het contactformulier van deze site. Je klacht zal dan z.s.m. in behandeling worden genomen waarna er contact met je wordt opgenomen om de klacht zo goed mogelijk op te lossen. Mirriam Guljé onderwerpt zich aan het klacht en tuchtrecht en is in het kader van de Wkkgz aangesloten via ZZP Nederland bij de geschillencommissie Stichting Zorggeschil / Quasir.